Oglasi za posao

Конкурс за посао

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО НОВЕ ИДЕЈЕ ДОО ЧАЧАК, расписује

КОНКУРС

За пријем запослених у радни однос на неодређено време за следеће послове:

 • САВЕТНИК ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

(1 извршилац)

 

Опис послова:

 • спроводи поступак процене ризика;
 • врши контролу и даје савете послодавцу у планирању, избору, коришћењу и одржавању средстава за рад, опасних материја и средстава и опреме за личну заштиту на раду;
 • учествује у опремању и уређивању радног места у циљу обезбеђивања безбедних и здравих услова рада;
 • организује превентивна и периодична испитивања услова радне околине;
 • организује превентивне и периодичне прегледе и проверу опреме за рад;
 • предлаже мере за побољшање услова рада, нарочито на радном месту са повећаним ризиком;
 • свакодневно прати и контролише примену мера за безбедност и здравље код послодавца;
 • прати стање у вези са повредама на раду и професионалним обољењима, као и болестима у вези са радом, учествује у утврђивању њихових узрока, и припрема извештаје са предлозима и мерама за њихово отклањање;
 • припрема и спроводи оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад;
 • припрема упутства за безбедан рад и контролише њихову примену;
 • забрањује рад на радном месту или употребу средстава за рад, у случају када утврди непосредну опасност по живот или здравље запосленог;
 • сарађује и координира рад са службом медицине рада по свим питањима у области безбедности и здравља на раду;
 • континуирано усавршава знања у области безбеднпсти и здравља на раду;
 • као стручно лице обавља послове безбедности и здравља на раду код другог послодавца на основу закљученог уговора.

 

Услови за заснивање радног односа:

 

 • високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету из области инжењерства заштите на раду;
 • познавање рада на рачунару;
 • познавање енглеског језика;
 • изражене комуникацијске способности.

 

Пријаве на конкурс са мотивационим писмом, биографијом и доказом о испуњености услова конкурса доставити на e-mail: office@noveideje.rs, до 20.08.2020. године

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *